top of page

Naše obchodné podmienky sme pre Vás pripravili čo najviac prehľadné a jednoduché tak, aby z nich bolo všetko definované jednoznačne a pre zákazníka čo najvýhodnejšie.

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti PRS s.r.o. - www.elchopper.com

(ďalej len "VOP")

Prevádzkovateľom internetového obchodu ako sprostredkovateľa umiestneného pod doménou www.elchopper.com je:
PRS s.r.o, Wolkerova 15, Banská Bystrica, 97404
IČO: 444 10 701
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  SK9711000000002622220031
Zápis: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.15515/S

E-mail: info@elchopper.com
Tel. číslo: +421 48 324 00 24
 

ďalej len "Predávajúci"


Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

P. O. BOX 29

Prievozská 32

827 99 Bratislava

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46   
974 00  Banská Bystrica 1 
http://www.soi.sk


I. Základné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné pravidlá (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Predávajúci a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.elchopper.com v sekcii /O NÁS/. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
-osoba zapísaná v obchodnom registri,
-osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
-osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.


Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument o spôsobe dopravy, podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Kópiu VOP môže Kupujúci dostať ako odkaz, alebo prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, alebo sú Kupujúcemu zaslané priamo ako príloha emailu. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

 

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom, ktorým je aj uhradenie akejkoľvek čiastočnej , alebo celej kúpnej ceny za tovar. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, na vyžiadanie v anglickom jazyku.


Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy je predmetom kúpy dopravný prostriedok, nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu dištančným spôsobom. Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje prijatie čiastočnej , alebo celej kúpnej ceny za tovar, alebo podpis preberacieho protokolu Kupujúcim.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Predávajúci nezáväzne doporučuje kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace obľúbené a doporučené služby, ktoré môže kupujúci z objednávky jednoducho odstrániť, a to odkliknutím doporučenej služby v košíku objednávky pred dokončením transakcie. Tieto VOP sú k dispozícii na portáli predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.
 
2. Dodanie predmetu kúpy
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

 

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení.

 

Ak nie je uvedené, ako má byť predmet kúpy zabalený, predávajúci predmet kúpy zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie predmetu kúpy a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci predmet kúpy pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Osobitné pravidlá pri kúpe dopravného prostriedku - tovaru.
Zmluva o predaji dopravného prostriedku - tovaru je uzavretá prijatím čiastočnej, alebo úplnej platby za predmetný tovar a tiež môže byť uzatvorená aj za prítomnosti Kupujúceho v showroome zmluvných partnerov, alebo na vopred dohodnutom mieste, v ktorom mu môže byť umožnené pozretie si dopravného prostriedku konkrétneho, alebo príbuzného typu a kde bude Kupujúci zároveň oboznámený s obsluhou dopravného prostriedku a tým akceptuje Kupujúci, že sa zároveň oboznámil so záručnými a servisnými podmienkami zverejnenými na stránke Predajcu, resp. v príručke  používateľa. Predávajúci tiež zodpovie na prípadné otázky Kupujúceho.


Po tom, čo bude vozidlo Kupujúcemu predvedené, môže byť Kupujúcemu odovzdané. Počas odovzdania bude vyhotovený preberací protokol, ktorý môže byť súčasťou príručky používateľa. Kupujúci sa stane vlastníkom vozidla úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím vozidla. Rovnako sa toto pravidlo použije aj v prípade zakúpenia súvisiacich licencií či služieb.

 

Zákazník a predávajúci, dovozca, sprostredkovateľ, výrobca sa vzájomne zmluvne dohodli, že ustanovenia používateľskej príručky sú právne záväzné pre obidve zmluvné strany a slúžia ako kúpna, záručná a pozáručná zmluva.

 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť pripísaním zálohovej platby za produkt, ktorý predstavuje na tieto účely produkt špecifikovaný v tejto Používateľskej príručke, vrátane odvodených typov produktov a služieb za ktoré uhradí zákazník zálohovú platbu, alebo celú kúpnu cenu.

 

Zákazník berie na vedomie, že v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán na znak súhlasu uhradí zákazník protistrane zálohovú platbu. Táto platba bude slúžiť na zabezpečenie, rezervovanie dodávky produktu (tovaru), ktorý si takýmto spôsobom zákazník záväzne objedná, čo je prejavom jeho slobodnej vôle a môže byť nenávratná. Zákazníkovi takto následne vzniká povinnosť v zmysle vzájomnej dohody doplatiť a prevziať zakúpený produkt (tovar), službu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny.

 

Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky zaväzujúce prejavy vôle meniť Kúpnu zmluvu je nutné robiť písomnou formou a preukázateľne ich doručiť druhej zmluvnej strane.

 

Zákazník týmto vydáva súhlas protistrane na spracovanie poskytnutých osobných údajov, ktoré budú spracúvané a uchovávané spôsobom, v rozsahu a pre účely poskytovania služieb zákazníkovi a dotknutým orgánom, pre ktoré sú tieto dokumenty určené v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v aktuálnom znení o ochrane osobných údajov, s ktorými sa oboznámili a súhlasia s nimi. 

 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli pričom tento obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a pokladajú zmluvné podmienky za vzájomne prospešné. Na znak súhlasu zákazník poukáže čiastočnú, alebo celú úhradu kúpnej ceny predávajúcemu, dovozcovi, sprostredkovateľovi, výrobcovi za predmetný produkt.


Ak tento článok nestanoví inak, riadi sa zmluvný pomer založený kúpnou zmluvou o predaji dopravného prostriedku - tovaru príslušnými ustanoveniami VOP.


III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Bližšie informácie nájdete v samostatnom dokumente Ochrana osobných údajov.

IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:
Otváracia doba showroomov, je u všetkých predávajúcich individuálne oznámená v ich stránkach.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní prostredníctvom webovej stránky konkrétneho Predajcu..


V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Ak spoločnosť predajca vykúpil tovar od neplátcu DPH a ponúka ho v kategórii Použitý alebo Zánovné, je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku.

Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/, za ktorú predmetný tovar/službu spoločnosť Predajcu ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.


VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- osobne v prevádzke predávajúceho

- prostredníctvom webovej stránky spoločnosť www.elchopper.com
- telefonicky na čísle +421 48 324 00 24 
 

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.


Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.


Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.


VII. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.
 
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu Predajcu.

 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu spoločnosti Predajcu, oznámiť osobne v predajni spoločnosti Predajcu, resp,oznámiť prostredníctvom telefonátu, prípadne môže zákazník použiť formulár na odstúpenie od zmluvy na stránke spoločnosti Predajcu.


V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).


Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru a