top of page

Dodávka FZ

Odoslaním formuláru vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zásad Ochrany osobných údajov a Všeobecných obchodných podmienok.

Phone

+421 904 970 777

Email

Nahrať prílohu VO

Ďakujeme za odoslanie formuláru

Parallel Lines

Podmienky

Dodávka fotovoltaického zariadenia 300kWp-500kWp v ostrovnom systéme s batériovým úložiskom 700kWh-1MWh za podmienok vyhlásených pre Operačný program Kvalita životného prostredia prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny (ďalej len "VO"). Účastník  môže byť len právnická osoba spĺňajúca všetky legislatívne požiadavky v zmysle predmetnej výzvy. Bližšie informácie sú k dispozícií účastníkom na základe preukázania schopnosti a oprávnenosti k realizácii predmetu v zmysle tejto výzvy.

Kataster Banská Bystrica

Diaľničný privádzač R1

Termín vyhlásenia a ukončenia zasielania ponúk 

1. 12.1.2023 -1.2.2023

VO dokumenty 

bottom of page