top of page

Verejné obstarávanie dodávky FVE

Odoslaním formuláru vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle zásad Ochrany osobných údajov a Všeobecných obchodných podmienok.

Phone

+421 904 970 777

Email

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Ďakujeme za odoslanie formuláru

Parallel Lines

Podmienky tendra

Vyhlasujeme verejné obstarávanie na dodávku fotovoltaickej elektrárne 350kW v ostrovnom systéme s batériovým úložiskom pre ŽoNFP - Operačný program Kvalita životného prostredia prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79, zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Termín ukončenia verejného obstarávania je 2.2.2023. Účastník verejného obstarávania môže byť len právnická osoba spĺňajúca všetky legislatívne požiadavky v zmysle predmetnej výzvy. Bližšie informácie vrátane výkazu výmer budú zaslané účastníkom verejného obstarávania na základe preukázania schopnosti a oprávnenosti k realizácii predmetu verejného obstarávania v zmysle tejto výzvy.

Kataster Banská Bystrica

Diaľničný privádzač R1

Termín ukončenia verejného obstarávania

2.2.2023

bottom of page